REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnosti MOIRA, CZ a.s. ( IČO – 26479761 )

Tento reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací textilních výrobků společností MOIRA CZ, a.s.. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb. a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Kupující má právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno. Není-li zboží ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě předem věděl nebo vadu sám způsobil. ( § 616 OZ )

2. Uplatnění reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující v prodejně, v níž bylo zboží zakoupeno. K reklamovanému zboží musí být přiložen příslušný prodejní doklad. Reklamované zboží musí být řádně vyprané a vysušené, jinak bude reklamace z hygienických důvodů zamítnuta.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

3. Lhůta pro uplatnění reklamace

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně ( § 620 OZ ). Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání.
U výrobků prodávaných za nižší ceny se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena stanovena – to musí být uvedeno na prodejním dokladu ( § 619 OZ ).

4. Odstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit , má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kdy neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů.
Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení ( reklamační lístek ) o tom, kdy reklamaci uplatnil, o provedení opravy i o době jejího trvání.

5. Neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má zákazník právo na výměnu zboží nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy ( tj. má právo na vrácení zaplacené částky ).
Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván.

6. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7. Řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě dodávky, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi MOIRA CZ, a.s. a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak MOIRA CZ, a.s., doporučuje zákazníkovi nejdříve využít kontakt na MOIRA CZ, a.s., pro vyřešení nastalé situace.

8. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti 15.7.2018

Veškeré reklamace posílat na adresu:
MOIRA CZ, a.s. | Kochana z Prachové 121 | 386 01 Strakonice